Otto Wanke (21-12-1989)                               

Va estudiar primer composició de jazz a Praga (piano i baix) i posteriorment composició clàssica, electroacústica i de bandes sonores per a cinema, amb Karlheinz Essl, Iris ter Schiphorst i Wolfgang Liebhart a Viena.

El seu repertori inclou solos i peces per a orquestra de càmera i gran orquestra. Treballa sovint amb artistes vocals i ha escrit diverses obres per a cor. Les seves fonts d’inspiració són la literatura, l’art visual, la filosofia i les matemàtiques, influències que l’han portat sovint a presentar projectes multimèdia. A banda de la música clàssica, les seves composicions abasten una àmplia diversitat d’estils, com la música electroacústica, el jazz modern, el cinema, el teatre i la ràdio. Les seves obres s’han retransmès arreu del món i s’han interpretat per tota Europa i els Estats Units.

El 2010 es va instal·lar a Praga per estudiar jazz i va col·laborar amb diferents grups de música pop. En aquesta mateixa ciutat va començar a compondre peces per a grans orquestres (com ara Movements per a orquestra de corda). Fins aleshores els seus dos àmbits d’activitat —composició i interpretació— tenien el mateix pes en la seva trajectòria.

Al cap de dos anys, el 2012, es va traslladar a Viena per continuar els seus estudis a la Facultat de Música. Des de llavors treballa habitualment amb intèrprets i orquestres de música contemporània. A més d’ampliar els seus horitzons com a compositor, va començar la seva formació musical en el camp de la direcció d’orquestra.

El 2013 va començar a treballar amb Bruno Liberda, experiència que li va permetre incorporar nous mitjans en les seves obres. Una peça il·lustrativa d’aquest període, titulada Breathings Under Water, va guanyar el primer premi en el concurs de composició Maarble de Grècia. Arran d’aquest premi, es van estrenar diverses composicions seves, com Stufen for Violine and Electronics o Pulse for Bass Clarinet and Electronics, en diverses ciutats europees. Recentment, ha interpretat música electroacústica com a solista i en col·laboració amb altres músics.

El 2015 va fer un concert al Ministeri de Cultura en el marc del festival Wien Modern, a més de participar en una sèrie de concerts a Brasil i Mèxic.

El 2016 va estrenar Morphen a l’ORF Haus, i Composers Portrait va ser retransmesa per l’emissora austríaca ö1 amb motiu del concurs organitzat per aquesta ràdio. El mateix any va guanyar el Gustav-Mahler-Wettbenwerb, la qual cosa li va donar l’oportunitat de col·laborar amb importants artistes austríacs com Paul Gulda, Wolfgang Mitterer i Christoph Cech.

El 2017 la Fundació Francis Burt li va concedir una beca i va signar un contracte per compondre una peça per a orquestra per a la Cottbus Orchester a Alemanya, que es va estrenar el 2018. El mateix any va guanyar el segon premi del concurs Fims de Suïssa, el primer premi del concurs Joan Guinjoan a Espanya i el concurs Choir-Gmund a Alemanya.

El 2018 va guanyar el premi de composició Wolf Durmashkim i el premi Acht Brücke, tots dos a Alemanya, i també el concurs Sounds of Matter a Viena.

www.ottowanke.tk                                                                                                                                          

 

Estudió primero composición de jazz en Praga (piano y bajo) y posteriormente composición clásica, electroacústica y de bandas sonoras para cine, con Karlheinz Essl, Iris ter Schiphorst y Wolfgang Liebhart en Viena.

Su repertorio incluye solos y piezas para orquesta de cámara y gran orquesta. Trabaja a menudo con artistas vocales y ha escrito varias obras para coro. Sus fuentes de inspiración son la literatura, el arte visual, la filosofía y las matemáticas, influencias que lo han llevado a menudo a presentar proyectos multimedia. Además de la música clásica, sus composiciones alcanzan una amplia variedad de estilos, como la música electroacústica, el jazz moderno, el cine, el teatro y la radio. Sus obras se han retransmitido en todo el mundo y se han interpretado por toda Europa y Estados Unidos.

En 2010 se instaló en Praga para estudiar jazz y colaboró con varios grupos de música pop. En esa misma ciudad empezó a componer piezas para grandes orquestas (como por ejemplo Movements para orquesta de cuerda). Hasta entonces sus dos ámbitos de actividad —composición e interpretación— tenían el mismo peso en su trayectoria.

Al cabo de dos años, en 2012, se trasladó a Viena para seguir sus estudios en la Facultad de Música. Desde entonces trabaja habitualmente con intérpretes y orquestas de música contemporánea. Además de ampliar sus horizontes como compositor, empezó su formación musical en el campo de la dirección de orquesta.

El 2013 empezó a trabajar con Bruno Liberda, experiencia que le permitió incorporar nuevos medios en sus obras. Una pieza ilustrativa de este periodo, titulada  Breathings Under Water, ganó el primer premio en el concurso de composición Maarble de Grecia. A raíz de este premio, se estrenaron varias de sus composiciones, como Stufen for Violine and Electronics o Pulse for Bass Clarinet and Electronics, en varias ciudades europeas. Recientemente, ha interpretado música electroacústica como solista y en colaboración con otros músicos.

En 2015 dio un concierto en el Ministerio de Cultura en el marco del festival Wien Modern, además de participar en una serie de conciertos en Brasil y México.

En 2016 estrenó Morphen en la ORF Haus, y Composers Portrait fue retransmitida por la emisora austríaca ö1 con motivo del concurso organizado por esta radio. Aquel mismo año ganó el Gustav-Mahler-Wettbenwerb, lo que le dio la oportunidad de colaborar con importantes artistas austríacos como Paul Gulda, Wolfgang Mitterer y Christoph Cech.

En 2017 la Fundación Francis Burt le concedió una beca y firmó un contrato para componer una pieza para orquesta para la Cottbus Orchester en Alemania, que se estrenó en 2018. El mismo año ganó el segundo premio del concurso Fims de Suiza, el primer premio del concurso Joan Guinjoan en España y el concurso Choir-Gmund en Alemania.

En 2018 ganó el premio de composición Wolf Durmashkim y el premio Acht Brücke, ambos en Alemania, así como el concurso Sounds of Matter en Viena.

www.ottowanke.tk

 

He has undertaken a series of musical studies: first jazz composition in Prague (piano and bass guitar) and later classical, film and electroacoustic composition, under Karlheinz Essl, Iris ter Schiphorst and Wolfgang Liebhart in Vienna.

His repertoire includes works for solo instruments, chamber and orchestral ensembles. He often works with vocal artists and has written several pieces for choir. He takes his inspiration from literature, visual arts, philosophy and mathematics, influences that have often led him to work in multimedia projects. In addition to classical music, his compositions reach a wide variety of styles, including electroacoustic music, modern jazz, film, theatre and radio plays. His works have been broadcast worldwide and have been performed throughout Europe and the United States.

In 2010 he moved to Prague to study jazz and collaborated with several pop music bands. There he started composing for bigger ensembles (e.g. Movements for string orchestra). Until then, he considered his two main spheres of activity — composing and playing — as equally dominant.

Two years later, in 2012, he moved to Vienna in order to continue his studies at the School of Music. Since then he has worked regularly with contemporary music performers and ensembles. Aside from widening his horizons as a composer, he began his musical training in conducting.

In 2013 he started to work with Bruno Liberda, an experience that allowed him to include new media into his compositions. An illustrative piece from this period, called Breathings Under Water, won the first price in the Maarble composition competition in Greece. As a result, several of his compositions, such as Stufen for Violine and Electronics and Pulse for Bass Clarinet and Electronics were released in several European countries. Recently he has been active as a performer of electroacoustic music, working as a soloist as well as with other musicians.

In 2015 he gave a concert at the Ministry of Culture during the Wien Modern festival and a series of concerts in Brazil and Mexico.

In 2016 his piece Morphen premiered at the ORF Haus and Composers Portrait was broadcast in the Austrian radio ö1 on the occasion of the competition held by this broadcaster. The same year he won the Gustav Mahler Wettbewerb, which gave him the opportunity to collaborate with key Austrian artists such as Paul Gulda, Wolfgang Mitterer and Christoph Cech.

In 2017 the Francis Burt Foundation awarded him a scholarship and he signed a contract to compose an orchestral piece for the Cottbus Orchester in Germany, which premiered in 2018. The same year he won the second prize in the Fims competition in Switzerland, the first prize in the Joan Guinjoan competition in Spain and the Choir Gmund competition in Germany.

In 2018 he won the Wolf Durmashkin Composition Award and the Acht Brücke Award, both in Germany, and the Sounds of Matter Competition in Vienna.

 

www.ottowanke.tk